Beboere

Et botilbud/bosted for voksne indenfor ASF

Mål­grup­pen
er voks­ne men­ne­sker med diag­no­ser inden­for autis­mespek­t­ret, som har et funk­tions­ni­veau, sprog­ligt som funk­tio­nelt, at det kan for­ven­tes at ved­kom­men­de vil kun­ne ind­gå i et døgn­til­bud uden ser­vi­ce­me­d­ar­bej­de­re, hvor alle opga­ver udfø­res af bebo­er­ne med støt­te fra per­so­na­le.

Hand­le­plan, Lov om Soci­al Ser­vi­ce § 141.

Bebo­er og per­so­na­le udar­bej­der hvert år »Min plan« som tager udgangs­punkt i bebo­e­rens egne ønsker og drøm­me.

Sags­be­hand­ler udar­bej­der en årlig hand­le­plan, hvor for­må­let og tids­ram­men for den sam­le­de ind­sats er beskre­vet.

Bolig
Hver bebo­er har egen lej­lig­hed med bad samt adgang til fæl­les­rum og havea­re­al.

Beta­ling
Hver bebo­er opkræ­ves en beta­ling for egen lej­lig­hed, vask og ren­gø­ring.

beboere