Cookie- og privatlivspolitik

Intro­duk­tion
Når du besø­ger vores web­s­i­te ind­sam­les der oplys­nin­ger om dig, som bru­ges til at til­pas­se og for­bed­re vores ind­hold og til at øge vær­di­en af de annon­cer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der ind­sam­les oplys­nin­ger, bør du slet­te dine cook­i­es (se vej­led­ning) og und­la­de vide­re brug af web­s­i­tet. Neden­for har vi uddy­bet, hvil­ke infor­ma­tio­ner der ind­sam­les, deres for­mål og hvil­ke tred­je­par­ter, der har adgang til dem.

Cook­i­es
Web­s­i­tet anven­der ”cook­i­es”, der er en tekst­fil, som gem­mes på din com­pu­ter, mobil el. til­sva­ren­de med det for­mål at gen­ken­de den, huske indstil­lin­ger, udfø­re sta­ti­stik og mål­ret­te annon­cer. Cook­i­es kan ikke inde­hol­de ska­de­lig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slet­te eller blo­ke­re for cook­i­es. Se vej­led­ning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du slet­ter eller blo­ke­rer cook­i­es vil annon­cer og ind­hold kun­ne bli­ve min­dre rele­van­te for dig og optræ­de hyp­pi­ge­re. Du kan des­u­den risi­ke­re at web­s­i­tet ikke fun­ge­rer opti­malt samt at der er ind­hold, du ikke kan få adgang til.

Web­s­i­tet inde­hol­der cook­i­es fra tred­je­par­ter, der er præ­ci­se­ret i over­sig­ten nederst på den­ne side.

Personoplysninger

Gene­relt
Per­so­nop­lys­nin­ger er alle slags infor­ma­tio­ner, der i et eller andet omfang kan hen­fø­res til dig. Når du benyt­ter vores web­s­i­te ind­sam­ler og behand­ler vi en ræk­ke sådan­ne infor­ma­tio­ner. Det sker f.eks. ved alm. til­gang af ind­hold, hvis du til­mel­der dig vores nyheds­brev, del­ta­ger i kon­kur­ren­cer eller under­sø­gel­ser, regi­stre­rer dig som bru­ger eller abon­nent, øvrig brug af ser­vi­ces eller fore­ta­ger køb via web­s­i­tet.

Vi ind­sam­ler og behand­ler typisk føl­gen­de typer af oplys­nin­ger: Et unikt ID og tek­ni­ske oplys­nin­ger om din com­pu­ter, tab­let eller mobil­te­le­fon, dit IP-num­mer, geo­gra­fisk pla­ce­ring, samt hvil­ke sider du klik­ker på (inter­es­ser). I det omfang du selv giver eks­pli­cit samtyk­ke her­til og selv ind­ta­ster infor­ma­tio­ner­ne behand­les des­u­den: Navn, tele­fon­num­mer, e-mail, adres­se og beta­lings­op­lys­nin­ger. Det vil typisk være i for­bin­del­se med opret­tel­se af login eller ved køb.

Sik­ker­hed
Vi har truf­fet tek­ni­ske og orga­ni­sa­to­ri­ske for­an­stalt­nin­ger mod, at dine oplys­nin­ger hæn­de­ligt eller ulov­ligt bli­ver slet­tet, offent­lig­gjort, fortabt, for­rin­get eller kom­mer til uved­kom­men­des kend­skab, mis­bru­ges eller i øvrigt behand­les i strid med lov­giv­nin­gen.

For­mål
Oplys­nin­ger­ne bru­ges til at iden­ti­fi­ce­re dig som bru­ger og vise dig de annon­cer eller de artik­ler, som vil have størst sand­syn­lig­hed for at være rele­van­te for dig, at regi­stre­re dine køb og beta­lin­ger, samt at kun­ne leve­re de ser­vi­ces, du har efter­s­purgt, som f.eks. at frem­sen­de et nyheds­brev. Her­u­d­over anven­der vi oplys­nin­ger­ne til at opti­me­re vores ser­vi­ces og ind­hold.

Peri­o­de for opbe­va­ring
Oplys­nin­ger­ne opbe­va­res i det tids­rum, der er til­ladt i hen­hold til lov­giv­nin­gen, og vi slet­ter dem, når de ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge. Peri­o­den afhæn­ger af karak­te­ren af oplys­nin­gen og bag­grun­den for opbe­va­ring. Det er der­for ikke muligt at angi­ve en gene­rel tids­ram­me for, hvor­når infor­ma­tio­ner slet­tes.

Vide­re­gi­vel­se af oplys­nin­ger
Data om din brug af web­s­i­tet, hvil­ke annon­cer, du mod­ta­ger og evt. klik­ker på, geo­gra­fisk pla­ce­ring, køn og alder­s­seg­ment m.v. vide­re­gi­ves til tred­je­par­ter i det omfang dis­se oplys­nin­ger er kendt. Du kan se hvil­ke tred­je­par­ter, der er tale om, i afsnit­tet om ”Cook­i­es” oven­for. Oplys­nin­ger­ne anven­des til mål­ret­ning af annon­ce­ring.

Vi benyt­ter her­u­d­over en ræk­ke tred­je­par­ter til opbe­va­ring og behand­ling af data. Dis­se behand­ler ude­luk­ken­de oplys­nin­ger på vores veg­ne og må ikke anven­de dem til egne for­mål.

Vide­re­gi­vel­se af per­so­nop­lys­nin­ger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtyk­ke til det. Vi anven­der kun data­be­hand­le­re i EU eller i lan­de, der kan give dine oplys­nin­ger en til­stræk­ke­lig beskyt­tel­se.

Ind­sigt og kla­ger
Du har ret til at få oplyst, hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger, vi behand­ler om dig. Du kan des­u­den til enhver tid gøre ind­si­gel­se mod, at oplys­nin­ger anven­des. Du kan også til­ba­ge­kal­de dit samtyk­ke til, at der bli­ver behand­let oplys­nin­ger om dig. Hvis de oplys­nin­ger, der behand­les om dig, er for­ker­te har du ret til at de bli­ver ret­tet eller slet­tet. Hen­ven­del­se her­om kan ske til: henboh@gladsaxe.dk. Hvis du vil kla­ge over vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, har du også mulig­hed for at tage kon­takt til Data­til­sy­net.

Udgi­ver
Web­s­i­tet ejes og publi­ce­res af:

Sko­v­di­get
Sko­v­di­get 223
2880 Bags­værd
Tele­fon: 44 44 37 07
Email: henboh@gladsaxe.dk