Visioner og værdigrundlag for Skovdiget

Forord

Men­ne­sket skal være det gen­nem­gå­en­de i vores arbej­de. Det er det enkel­te men­ne­ske, vi skal se når vi stil­ler skar­pt med vores til­bud til bebo­er­ne. Såle­des er det han­di­cap­pe­de men­ne­ske ikke inter­es­sant, men det er men­ne­sket med han­di­cap vi har fokus på. Kun ved at mødes så lige­vær­digt som muligt kan vi gå hele vej­en mod vores vision, kun som sådan kan vi fast­hol­de vores fokus på den enkel­tes kom­pe­ten­cer og res­sour­cer.

Lige­le­des skal den inter­ne orga­ni­sa­tion i lige så høj grad være fun­de­ret i den ansat­tes res­sour­cer og vær­di­er, som den­ne bibrin­ger orga­ni­sa­tio­nen. Kun ved at ska­be en orga­ni­sa­tion med plads til for­skel­lig­hed, mang­fol­dig­hed og gen­si­dig respekt, vil vi kun­ne opfyl­de vores vision.

I det­te vær­di­sæt har vi for­søgt at arbej­de men­ne­sket og glæ­den ved arbej­det ind i Skovdiget´s kon­cep­tu­el­le fun­da­ment. Ja, det er ord. Men ord er fun­da­men­tet i vores tan­ke­sæt og vi håber, at dis­se ord kan være en beri­gel­se for alle der er i berø­ring med Sko­v­di­get.

ASF

Idégrundlag

Sko­v­di­gets over­ord­ne­de opga­ve at ska­be et trygt og godt hjem for bebo­er­ne, samt at løse myn­dig­heds-, ser­vi­ce- og udvik­lings­op­ga­ver for men­ne­sker med psy­ki­ske og fysi­ske udfor­drin­ger pri­mært inden­for ASF, og som der­med må leve med et livslangt han­di­cap.

Opga­ver­ne løses inden­for den gæl­den­de lov­giv­ning på områ­det og de ram­mer kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, soci­al­for­valt­nin­gen og Sko­v­di­gets besty­rel­se har udstuk­ket. I opga­ve løs­nin­gen arbej­des ud fra det enkel­te men­ne­skes behov og res­sour­cer for bedst muligt at sik­re det­te men­ne­skes plads i sam­fun­det.

Sko­v­di­get er en res­sour­ce­en­hed og en aktiv spar­rings­part­ner i loka­le løs­nin­ger og til­bud, som til­pas­ses det enkel­te men­ne­ske bedst muligt. Vi skal til­by­de det­te men­ne­ske en tryg og aktiv til­væ­rel­se med mulig­hed for at bry­de soci­al iso­la­tion gen­nem styr­kel­se af den enkel­tes mestring af eget liv og iden­ti­tets­fø­lel­se. Der­med stræ­ber vi også mod mak­si­mal livskva­li­tet.

COLOURBOX1149359

Vision

Sko­v­di­get skal sam­let frem­stå som en fag­ligt dyg­tig og men­ne­ske­lig res­sour­ce­en­hed. Vi skal være Gladsaxe Kom­mu­nes bed­ste Botil­bud.

Visionen skal opnås gennem følgende elementer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

At arbej­de i sam­spil og i åben dia­log med beboerne/de pårø­ren­de i trit med den sam­funds­mæs­si­ge udvik­ling.

2.

At være fler­stren­ge­de, mang­fol­di­ge og kre­a­ti­ve i meto­der udtryk.

3.

At frem­stå med fag­lig og men­ne­ske­lig kom­pe­ten­ce.

4.

At ind­fan­ge, udfor­ske og udvik­le ny viden om autis­me og til­sva­ren­de han­di­cap. Best Pra­cti­se skal nedskri­ves og for­mid­les med­ar­bej­der­ne i mel­lem. Her­med sik­res til­bud­dets sam­men­hæng og kva­li­tet.

5.

At være et res­sour­ce­cen­ter som bebo­e­re og pårø­ren­de er tryg­ge ved at kon­tak­te.

 

6.

6. At med­vir­ke til at kva­li­fi­ce­ring af den ser­vi­ce og de mulig­he­der, som både sam­fund og lokal­sam­fund skal til­by­de bor­ger­ne – og der­i­gen­nem bidra­ge til for­bed­ring af bebo­er­nes livsvil­kår.

7.

At arbej­de med en pæda­go­gisk til­gang der tager udgangs­punkt i den aner­ken­den­de til­gang til andre men­ne­sker, ved syste­ma­tisk ind­dra­gel­se af de kog­ni­ti­ve teo­ri­er og behand­lings­for­mer, samt ved en udpræ­get vægt­ning af det posi­ti­ve.

8.

At kon­cep­tu­elt hvi­le på en kon­struk­ti­vi­stisk for­stå­el­se af men­ne­sket i dets mil­jø.

Ele­men­ter­ne udgør sam­ti­dig en ræk­ke suc­ceskri­te­ri­er, som vi kan anven­de til at eva­lu­e­re ind­sats og dag­li­ge arbej­de med.

COLOURBOX1070455

Identitet

Sko­v­di­get ser sin opga­ve som en bred vif­te af til­bud inde for autis­me- og han­di­ca­p­om­rå­det. Vores pri­mæ­re rol­ler er igang­sæt­ter, kata­ly­sa­tor, koor­di­na­tor og spar­rings­part­ner. Vi pri­o­ri­te­rer at sam­ar­bej­de med den enkel­te bebo­er, den­nes net­værk og andre inter­es­se­grup­per.

Sko­v­di­get er et bosted hvor folk føler sig vel­kom­ne og har lyst til at være. Både per­so­na­le og bebo­e­re. Der er åben­hed over­for at gå i dia­log og spil­le sam­men med omver­de­nen. Der er altid vil­lig­hed til at drøf­te og dis­ku­te­re idéer, pro­jek­ter og akti­vi­te­ter.

Sko­v­di­get arbej­der bevidst med at prak­ti­se­re og præ­sen­te­rer en god balan­ce mel­lem fag­lig­hed og men­ne­ske­lig­hed, mel­lem at være gene­ra­li­ster og spe­ci­a­li­ster. Vi til­stræ­ber at prak­ti­se­re en per­son­lig pro­fes­sio­na­lis­me og at hånd­te­re vores eks­per­trol­le med en vis ydmyg­hed. Der er meget vi ved om vores fag­om­rå­de og måske lige så meget vi ikke ved.

COLOURBOX1659324

Værdigrundlag

Sko­v­di­get skal fun­ge­re som en tea­mor­ga­ni­sa­tion, hvor den enkel­tes kom­pe­ten­cer ses, værds­æt­tes og ind­dra­ges til at kva­li­fi­ce­re tea­mets dag­li­ge arbej­de. Sam­ar­bej­det base­res på lige­vær­di­ge rela­tio­ner med en høj grad af infor­ma­tions­spred­ning, fæl­les teamop­ga­ver, samt kla­re opga­ve- og ansvars­for­de­lin­ger.

Der læg­ges vægt på en åben og uhøj­ti­de­lig, men sam­ti­dig respekt­fuld sam­ar­bejd­s­to­ne og et godt fysisk og psy­kisk arbejds­mil­jø, der gene­re­rer over­skud, rum­me­lig­hed og arbejds- og livs­glæ­de. Det må godt være lyst­be­to­net at gå på arbej­de, og der skal være mulig­he­der for, at den enkel­te med­ar­bej­der udvik­ler sig fag­ligt og men­ne­ske­ligt. Den enkel­te med­ar­bej­der har ansvar for at ved­li­ge­hol­de og fast­hol­de den åbne dia­log i det dag­li­ge arbej­de, såle­des at små pro­ble­mer ikke vok­ser sig sto­re for­di man ikke ind­går i den åbne og tryg­ge dia­log på Sko­v­di­get.

Det fag­li­ge udvik­lings­ar­bej­de er præ­get af lyst, åben dia­log og vil­lig­hed til at udfor­ske og nytæn­ke i aktivt sam­spil med kol­le­ger, bebo­e­re, pårø­ren­de, inter­es­se­grup­per og andre aktø­rer på områ­det. Der arbej­des i hen­hold til den enkel­te bebo­ers res­sour­cer, kapa­ci­tet og omstil­lings­vil­lig­hed i en hel­heds­o­ri­en­te­ret og tvær­fag­lig ind­sats.

Skovdiget´s møde med omver­de­nen er præ­get af åben­hed, lyd­hør­hed samt vil­lig­hed til at yde den bedst muli­ge ser­vi­ce. Den fag­li­ge kom­pe­ten­ce kom­bi­ne­ret med men­ne­ske­lig ind­le­vel­se sik­rer en kva­li­fi­ce­ret dia­log, spar­ring, råd­giv­ning og støt­te til alle som bor og lever deres liv på Sko­v­di­get.

Med ven­lig hil­sen
Per­so­na­let på Sko­v­di­get

COLOURBOX16368152