Organisation

Skovdiget har en bestyrelse sammensat således:

Drifts­af­ta­len for Sko­v­di­get er fra 1.januar 2007 ind­gå­et mel­lem besty­rel­sen og Psy­ki­a­tri- og Han­di­ca­paf­de­lin­gen, Gladsaxe kom­mu­ne.

Repræ­sen­tant udpe­get af Gladsaxe Kom­mu­ne
Repræ­sen­tant udpe­get af Fon­den som ejer byg­nin­gen
Repræ­sen­tant udpe­get af Autis­me­for­e­nin­gens loka­laf­de­ling
For­æl­dre­re­præ­sen­tant
Med­ar­bej­der­re­præ­sen­tant

Udover forstander er personalesammensætningen:

Soci­al­pæ­da­go­ger
Prak­ti­kant