Praktik / Uddannelse

Tilgang

På Sko­v­di­get er der til­knyt­tet 2 vej­le­de­re til hver stu­de­ren­de og vej­led­nings­ti­mer­ne bli­ver fast­lagt måned for måned. Des­u­den arbej­der vi med løben­de vej­led­ning, hvor alle med­ar­bej­der­ne bidra­ger til vej­led­ning efter behov, under eller efter hver vagt. Vi læg­ger vægt på, at den stu­de­ren­de har mulig­hed for at til­eg­ne sig viden og udfor­drer teo­ri­er og prak­sis. Det er på Sko­v­di­get vig­tigt, at den stu­de­ren­de dan­ner en erfa­ring, hvor teo­ri bli­ver omdan­net til prak­sis og prak­sis bli­ver begrun­det med teo­ri.

På Sko­v­di­get er det ikke kun en skrø­ne, at vi nyder at have stu­de­ren­de. For at hol­de vores egen fag­lig­hed i udvik­ling, har vi brug for de stu­de­ren­des spørgs­mål, obser­va­tio­ner og til­gan­ge. Vi ken­der ikke den ende­gyl­di­ge sand­hed og vil ger­ne udfor­dres i vores syns­punk­ter, til­gan­ge og meto­der.  Det vig­tig­ste ved at være stu­de­ren­de på Sko­v­di­get er, at der er tid til og mulig­hed for at obser­ve­rer, læse og for­dy­be sig.

uddannelse
COLOURBOX1070455

Uddannelsesplan

På Sko­v­di­get arbej­der vi i vej­led­nin­gen med en kalen­der over hele prak­tik­pe­ri­o­den, som vi kal­der en uddan­nel­ses­plan. I star­ten af prak­tik­ken, sæt­ter vi den stu­de­ren­des mål og lit­te­ra­tur ind i pla­nen. Løben­de som prak­tik­ken skri­der frem, sæt­ter vi også møder, pæda­go­gi­ske pro­jek­ter, dato­er for ind­kald, uddan­nel­ses­da­ge og vej­led­ning ind i kalen­de­ren. Uddan­nel­ses­pla­nen fun­ge­rer der­for både som en læse­plan og en doku­men­ta­tion af både den teo­re­ti­ske og prak­ti­ske læring i prak­tik­ken. Se her et eksem­pel på en uddan­nel­ses­plan.

COLOURBOX6641901

Praktikdokument

Vi arbej­det meget foku­se­ret med prak­tik­do­ku­men­tet i vej­led­nin­gen. Vi for­ven­ter at den stu­de­ren­de bru­ger sit prak­tik­do­ku­ment til løben­de at doku­men­te­rer sine obser­va­tio­ner, iagt­ta­gel­ser og undren, så vi kan tage det op til vej­led­nin­ger­ne. Det er blandt andet den stu­de­ren­des brug af prak­tik-doku­men­tet, der er afgø­ren­de for, om den stu­de­ren­de består sin prak­tik. Det er her den stu­de­ren­de skal doku­men­te­rer den teo­ri og prak­sis ved­kom­men­de til­eg­ner sig i løbet af prak­tik­ken.

COLOURBOX1162781

Litteraturliste

Lit­te­ra­tur der skal læses i prak­tik­ken, er afhæn­gig af hvil­ke tema­er, CKFér og mål den enkel­te stu­de­ren­de vil og skal beskæf­ti­ge sig med. På Sko­v­di­get læg­ger vi vægt på, at den stu­de­ren­de ikke læser noget lit­te­ra­tur, før den før­ste måned af prak­tik­ken er gået. Den lit­te­ra­tur der altid ind­går i et prak­ti­kop­hold på Sko­v­di­get er: Uta Frith: »Autis­me – En gådes afkla­ring« Mark Had­don: »Den mysti­ske sag om hund­en i nat­ten« Jane Bli­ch­man: »Stop Down­lo­a­ding«.