Praktik / Uddannelse

Tilgang

På Sko­v­di­get mod­ta­ger vi pæda­gogstu­de­ren­de i 2. og 3. prak­tik. Den stu­de­ren­de bli­ver til­knyt­tet ste­dets prak­tik­vej­le­der, som ske­malæg­ger vej­led­ning for den stu­de­ren­de. Der­u­d­over arbej­der vi med løben­de vej­led­ning fra dine kol­le­ga­er, som kan opstå ud fra prak­sis i hver­da­gen. Vi læg­ger vægt på, at den stu­de­ren­de får mulig­hed for at dan­ne erfa­ring hvor teo­ri bli­ver omdan­net til prak­sis, og prak­sis bli­ver begrun­det med teo­ri. Du vil, så vidt det er muligt, del­ta­ge i sam­ar­bejds­mø­der med rele­van­te aktø­rer for der­i­gen­nem at dan­ne erfa­ring med det tvær­pro­fes­sio­nel­le arbej­de. Vi er nys­ger­ri­ge på den nye viden de stu­de­ren­de brin­ger med fra uddan­nel­sen, og vi vil ger­ne udfor­dres og tvin­ges til at nytæn­ke vores nuvæ­ren­de syns­punk­ter og teo­re­ti­ske for­ank­rings­punk­ter. Vi væg­ter højt at et prak­ti­kop­hold på Sko­v­di­get, skal være lære­rigt for både den stu­de­ren­de og Sko­v­di­gets øvri­ge per­so­na­le.

Skovdiget_2023_14
COLOURBOX1070455

Forløb af praktik

Den stu­de­ren­de ind­går sam­men med kol­le­ga­er i fast arbejds­ske­ma. ( 4 ugers rul ) Det vil sige at det gen­ta­ges hver 4 uge. Dog fore­kom­mer der ændrin­ger i form af ind­kald plus enkel­te møder.

Der må for­ven­tes skif­ten­de arbejds­ti­der og wee­ken­d­ar­bej­de.

Vi glæ­der os til at møde dig.

Ring til os, hvis du over­ve­jer et prak­ti­kop­hold på Sko­v­di­get.

Skovdiget_2023_03
COLOURBOX1162781

Litteraturliste

For­slag til aktu­el fag­lit­te­ra­tur du møder på Sko­v­di­get.

 

  1. Hil­dur Grau­slund Niel­sen : Jeg er autist
    (Gyl­den­dal 2022)
  2. Char­lot­te Ryhl : Autis­mespek­trum­for­styr­rel­ser
    (Hans Reitzels For­lag 2019 )