Om skovdiget

Skovdiget er et botilbud efter lov om Social Service §108

Sko­v­di­get blev etab­le­ret på for­an­led­ning af en for­æl­dre­grup­pe i 1985 som en sel­ve­jen­de insti­tu­tion med drifts­af­ta­le med Køben­havns Amt.

For­æl­dre­ne ønske­de et botil­bud til deres unge men­ne­sker med diag­no­sen Infan­til Autis­me, som var for­skel­ligt fra de kend­te insti­tu­tion­s­til­bud. For­æl­dre­grup­pen ønske­de en pla­ce­ring i et gan­ske almin­de­ligt vil­la­om­rå­de, og som kun­ne dan­ne ram­men for en vær­dig vok­sen­til­væ­rel­se.

Fra 1. janu­ar 2007 har Sko­v­di­get ind­gå­et drifts­af­ta­le med Gladsaxe Kom­mu­ne.

Antal­let af plad­ser blev bestemt til 6 per­so­ner.
På den­ne bag­grund blev botil­bud­det Sko­v­di­get etab­le­ret på adres­sen Sko­v­di­get 223, 2880 Bags­værd.

Mål­sæt­nin­gen var at ska­be de mest opti­ma­le ram­mer for en vær­dig vok­sen­til­væ­rel­se, hvor der kun­ne ska­bes gro­bund for den enkel­te bebo­ers fort­sat­te udvik­ling i vok­se­nal­de­ren i eget hjem. Byg­nin­gen Sko­v­di­get 223, ejes af Sofie­fon­den.  Her er en ræk­ke bil­le­der af Sko­v­di­get fra sen­som­me­ren 2023.

 

Skovdiget_2023_66